Verksamhetssystem

Exengo vill vara en ledande teknikkonsult och visa vägen tillsammans med våra kunder mot ett mer hållbart samhälle. Våra verksamhetssystem stöttar oss att ständigt utveckla vårt arbetssätt och kunskap för att möta framtidens utmaningar.

Kvalitet

Exengos kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vår ambition är att skapa hållbara och inspirerande miljöer för människor som värdesätter kvalitet. Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners genom att ge kunskap, trygghet och kvalitet genom hela arbetsprocessen.

Vi arbetar för att

 • Slutresultatet motsvarar kundens förväntningar; uttalade och underförstådda krav.
 • Handlingar är utformade för avsedd användning.
 • Tidsplaner och ekonomiska ramar innehålls.
 • Kunden ska uppleva oss som drivna och engagerade.
 • Genom erfarenhetsåterföring ständigt förbättra vårt arbete.
 •  
LÄS MER SE MINDRE

Miljö

Exengos miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015. Exengo verkar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att utveckla och utföra ekonomiska och hållbara installationslösningar där minimerad miljöpåverkan och människors hälsa är i fokus. Miljöarbetet efterföljs även i våra vardagliga rutiner där vi har uttalade miljömål gällande exempelvis resor i arbetet, inköp, energiförbrukning och återvinning av avfall.

Vi arbetar för att

 • Minimera energianvändandet i installationssystem för att minska miljöbelastningen under ett systems hela livslängd.

 • Vid produktval undvika material med hög miljöbelastning.

 • Skapa ett bra inomhusklimat för brukaren.

 • Våra medarbetare är uppdaterade på miljölagstiftning samt våra miljöledningsrutiner för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftningen.

 • Ständigt förbättra vårt ledningssystem inom miljö, genom långsiktiga och kortsiktiga mål, samt handlingsprogram, som regelbundet förnyas och följs upp.

LÄS MER SE MINDRE

Arbetsmiljö

Exengo är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018 för att skapa en bra och hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare. En bra arbetsmiljö är en grundförutsättning för en framgångsrik verksamhet. Ledningssystemet är ett verktyg som hjälper oss att arbeta systematiskt för att stärka den fysiska och sociala hälsan för våra medarbetare. Systemet ställer krav på säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet i företaget.

För oss är det viktigt med en arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Hälsa och säkerhet är involverat i allt vi gör på kontoret och i våra uppdrag. Vi har sedan företagets start prioriterat friskvård vilket stimulerar våra medarbetare och skapar förutsättningar för en god hälsa idag och genom livet.

Ledningsgruppen utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att nå ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Vår ledning tillsammans med skyddskommittén samordnar och driver ett löpande arbetsmiljöarbete för att skapa en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och delaktighet från medarbetarna.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

Vi arbetar för att varje medarbetare ska:

 • Känna till företagets mål och vision
 • Trivas och utveckla sin kompetens i sitt arbete
 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • Kunna påverka sin egen arbetssituation
 • Känna ansvar för sin arbetsuppgift och ha de befogenheter som krävs
 • Ta ansvar för sin hälsa

Exengo arbetar med stressförebyggande åtgärder för att ingen medarbetare ska drabbas av ohälsa eller sjukdom som följd av arbetsrelaterad stress. De främsta riskerna för arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning, obalans mellan krav och resurser och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. En annan risk är brister i den fysiska arbetsmiljön. Exengo arbetar för att minska dessa hälsorisker och samarbetar med företagshälsovården samt ergonom som gör regelbundna besök på vår arbetsplats.

 

LÄS MER SE MINDRE
Verksamhetssystem