Teknisk projektledning

Våra tjänster inom teknisk projektledning för installationer täcker in olika stödfunktioner inom hela byggprocessen från tidiga utredningsskeden under projektering samt medverkan vid produktion fram till överlämnandet till den slutliga brukaren.

Ett teknikstöd inom installation har blivit allt viktigare då kraven på de tekniska lösningar som projekteras in för fastigheter idag blir allt mer komplexa och tekniskt avancerade. Exempel på detta kan vara olika typer av brandskyddsfunktioner, funktioner för skydd, övervakning och säkerhet, funktioner för styrning av inomhusklimat och belysning samt hantering av larm och övervakning av fastighetens tekniska system. För att få till många av dessa funktioner krävs det ofta en samverkan genom hela byggprocessen mellan ett antal olika discipliner.

Vår viktigaste uppgift är att arbeta i nära samarbete med våra uppdragsgivare samt att ha en stor förståelse för slutmålet med projektet för att kunna överlämna ett bra resultat till den slutliga brukaren. För att lyckas med detta på ett bra sätt är det ofta fördelaktigt att få med sig denna planering redan i ett tidigt skede och sedan fullfölja det under hela projektet fram till överlämnandet till slutkund.

Exengo kan numera erbjuda ett antal medarbetare med lång erfarenhet inom olika installationsområden som kan genomföra dessa uppdrag med noggrant planerade och väl genomtänkta arbetsmetoder. Detta anser vi vara en nyckelfaktor för att vara framgångsrika även med de tekniskt mest avancerade och komplexa uppdragen.

Teknisk projektledning av Exengo

Vi arbetar med

 • Bedöma och utvärdera förslag i idéstadiet
 • Utredningar som underlag till tidiga program
 • Identifiering av krav i samband med upphandling och byggnation
 • Bistå vid utvärdering och upphandling
 • Granska och bedöma olika förslag på lösningar
 • Ansvarig för energisamordning/energicertifiering
 • Samordna tekniska lösningar, system och funktionssamband i projekteringsfasen
 • Dokumenterad teoretisk samordnad provning av projekterade lösningar
 • Program för samordnad provning och gränsdragningslistor som underlag för projektörer
 • Bistå projekteringsledare inom installationsområdet
 • Verka som BAS-P
 • Planering och uppföljning av entreprenörernas egenkontroll och driftsättning
 • Framtagande av program för samordnad provning och funktionskontroll
 • Ansvar för och genomförande av samordnad provning och funktionskontroll
 • Följa upp och ansvara för en samordnad produktionstidplan för installationer
 • Säkerställa att anläggningen följer angivna tekniska krav
 • Drift- och underhållsplanering
 • Upprättande av drifts- och underhållsinstruktioner