Solenergisystem

Solenergi är en viktig pusselbit för att skapa hållbara och klimatsmarta byggnader. Solenergianläggningar i bostäder och kommersiella fastigheter har blivit vanligare i takt med att självförsörjande byggnader och krav på förnyelsebar energi växer.

Vi är utbildade inom solenergiprojektering, vi har genom Senergias som är en av Sveriges ledande solenergigrossister genomfört projekteringsutbildning i solenergisystem. Vid projektering av solenergisystem utreder vi möjliga teknikytor för uppställning av utrustning samt dess specifika krav och tekniska behov. Även byggnadens konstruktion behöver beaktas då laster på tak från vind och snö påverkar panelerna samt taken. En anläggnings livslängd kan vara uppåt 30år, eventuellt kan ett byte av tätskick behöva hanteras i samband med en solpanelinstallation. Även brandfrågan behöver hanteras då man tillför en lokal kraftkälla som räddningstjänsten ska kunna hantera.

Utvecklingen går snabbt framåt och det blir allt viktigare att låta solenergianläggningen samverka med ett energilager eller fastighetens laddinfrastruktur för fordonsladdning. Vi har bred erfarenhet av kraftförsörjning inom fastigheter och kan bedöma möjligheten till att ansluta en solenergianläggning mot din elanläggning. Vår styrka är vår kompetens inom elkraft där vi har stor erfarenhet av att dimensionera försörjningssystem inom fastigheter.

VARFÖR SOLENERGI?

 • Minskade drift- och energikostnader.
 • Minska beroendet av elleverantörer och möjligheten till att själv kunna producera energi
 • Grön investering, solpaneler är en investering som över tid har en positiv avkastning. Efter att solcellssystemet betalat sig självt, kan man fortsatt dra nytta av produktionen av solenergi under anläggningens fortsatta livslängd
 • Solpaneler syns tydligt utifrån och visar att fastighetsägaren tar energi- och miljöfrågan på allvar.
 • Möjlighet till försäljning av lokalproducerad el från solpaneler till energimarknaden
 • Ett konkurrenskraftigt alternativ till utbyggd servis från nätägare, exempelvis när fastigheten har behov av högre effektuttag och man söker åtgärd för detta
 • En solenergianläggning ökar värdet på fastigheten

VI ARBETAR MED

 • Förstudier för utbredning av solcellsanläggningen
 • Förstudier samt dimensionering av energilager
 • Simulering av solinstrålning för solcellsanläggningen samt skuggningsanalys av tak
 • Växelriktar- samt solcellssträngsdimensionering
 • Dimensionerande förutsättningar för snö- och vindlastberäkningar till konstruktör
 • Underlag för bygglov
 • Projektering av handlingar för total- och utförandeentreprenader
 • Möjlighet till samordning via CAD/BIM-verktyg samt 3D-projektering
 • Riskanalyser utifrån elsäkerhet- och arbetsmiljöaspekter